FAQ Free Disclaimer

Waar zorgt de disclaimer voor?
Hoe kom ik aan de disclaimer?
Geldt de disclaimer voor mijn hele website?
Wat zijn de gebruiksvoorwaarden?
Van wie is de disclaimer?
Wat zijn de beperkingen van de disclaimer?
Mag ik onbeperkt en gratis naar de disclaimer verwijzen?
Hoe zit het met aansprakelijkheid voor de disclaimer?

Waar zorgt de disclaimer voor?top
De disclaimer (zie onderaan) zorgt in de meeste gevallen voor voldoende bescherming tegen aansprakelijkheden die uit uw webpagina op internet kunnen voortvloeien. Onder meer tekent u zich vrij voor mogelijke onjuistheden die in uw webpagina zijn geslopen. Evenmin aanvaardt u aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit webpagina's die aan de uwe zijn gelinkt. Verder wordt de gebruiker er op gewezen correct met uw webpagina om te springen, alsmede niets via uw webpagina te verzenden waar u of anderen schade onder kunnen lijden. Op de gebruiker rust de verplichting u te vrijwaren tegen aanspraken van derden. Lees de disclaimer voor de precieze inhoud.

Hoe kom ik aan de disclaimer?top
Het enige dat u hoeft te doen is de volgende html-regel in uw webpagina plakken:
<a href="http://www.freedisclaimer.eu/nederlands.html" target="_blank">Disclaimer</a>

Geldt de disclaimer voor mijn hele website? top
Nee. De disclaimer geldt alleen voor de webpagina waarin de vorenbedoelde regel is opgenomen.

Wat zijn de gebruiksvoorwaarden?top

  1. slechts linken naar de disclaimer d.m.v. de vorenbedoelde html-regel;
  2. de html-regel in zijn geheel overnemen. Slechts aanvulling met attributen 'id', 'name', 'style' en/of 'class' zijn toegestaan;
  3. de html-regel slechts plaatsen in een webpagina met de extensie .htm, .html, .asp of .php(3);
  4. in de hyperlink moet 'Disclaimer' duidelijk leesbaar zijn;
  5. maximaal één html-regel per webpagina opnemen;
  6. webpagina en inhoud zijn voor iedereen rechtstreeks toegankelijk;
  7. nederlandstalige inhoud waarop Nederlands recht van toepassing is;
  8. respecteer de grondwet, het EVRM en de rechten van (rechts)personen;

Het niet-naleven van deze gebruiksvoorwaarden kan er toe leiden dat de disclaimer niet rechtsgeldig is.

Van wie is de disclaimer?top
Mr F.J. Van Eeckhoutte is de auteur en uitgever van de disclaimer. Hij heeft het recht om de disclaimer te wijzigen en te verwijderen.

Wat zijn de beperkingen van de disclaimer?top
De disclaimer is algemeen opgezet om verbreid gebruik toe te laten. Van maatwerk is dus geen sprake, waardoor de disclaimer niet alle denkbare risico's afdekt. Verder heeft deze disclaimer geen betrekking op (inbreuk op) bescherming van persoonsgegevens, intellectuele rechten, licenties, gebruiksvoorwaarden e.d.. Indien u denkt dat de disclaimer niet (geheel) voor uw gebruik voldoet of u twijfelt, neem dan eerst contact op met mr. F.J. Van Eeckhoutte.

Mag ik onbeperkt en gratis naar de disclaimer verwijzen?top
Ja. Het opnemen van die hyperlink in uw webpagina's is onbeperkt en gratis, mits u zich aan de gebruiksvoorwaarden houdt.

Hoe zit het met aansprakelijk voor de disclaimer?top
Indien mr Van Eeckhoutte u in het kader van een advocaat/cliënt-relatie adviseert, maatwerk levert en/of andere diensten in dat kader verleent, gelden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en algemene voorwaarden. Een dergelijke relatie ligt altijd schriftelijk vast. Buiten die relatie aanvaardt mr Van Eeckhoutte geen enkele aansprakelijkheid jegens wie dan ook en blijft het gebruik van de disclaimer geheel voor uw eigen rekening en risico. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de black list/zwarte lijst.


Disclaimer